Aplikovaný výzkum v péči o kulturní dědictví – možnosti, výsledky, vize

V úterý 4. listopadu 2014 se uskutečnilo již 19. diskusní setkání Platformy pro památkovou péči, restaurování a obnovu a to na téma Aplikovaný výzkum v péči o kulturní dědictví – možnosti, výsledky, vize. Místem konání bylo Evropské školící centrum v Litomyšli, které svým vlídným prostředím vtisklo diskusnímu setkání od samého počátku nejen pracovní, ale i neformálně přátelskou atmosféru. Zmíněná platforma je výsledkem stejnojmenného úspěšného projektu realizovaného v letech 2011 až 2013, jehož cílem bylo vytvořit nezávislou, interdisciplinární a informační platformu určenou pro rozvoj oboru památkové péče.

Role aplikovaného výzkumu v oblasti humanitních věd je sama o sobě velkým diskusním tématem a mezi odbornou veřejností je možno k tomuto tématu získat mnoho zajímavých, často i výrazně protichůdných názorů. Ostatně to se potvrdilo jak v některých přednesených příspěvcích, tak v následných debatách. V celkem třech blocích vystoupilo deset referentů se svými příspěvky. O úvodní slovo a zhodnocení některých aspektů probíhajícího programu aplikovaného výzkumu Národní kulturní identity (NAKI) se postaral akademický sochař Doc. Jiří Novotný z domácí Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. V jeho vystoupení zaujala mj. slova věnovaná problematice propojení vědeckých poznatků s tvůrčí a kreativní činností s důrazem na co nejefektivnější přenos takto získaných poznatků do každodenní pedagogické praxe.

V navazujícím příspěvku Ing. Renata Tišlová, Ph.D. referovala o možnostech aplikovaného výzkumu při zkvalitňování restaurátorských a konzervátorských postupů v památkové péči a to na příkladu restaurátorských prací na zámku v Telči. Z pohledu zpracování rozsáhlé a unikátní knihovny byl v příspěvku PhDr. Jarmily Pavelkové představen benediktinský klášter v Rajhradě u Brna a Mgr. Jitka Neoralová z Národní knihovny ČR prezentovala možnosti kvalitní péče o novodobé knihovní fondy. Mgr. Libor Jůn, Ph.D. shrnul problematiku péče a ochrany fotografických fondů z pohledu oboru Restaurování fotografie Katedry fotografie FAMU (obor realizuje odborné činnosti rámci dvou projektů programu NAKI) a stejně tak upozornil na rozvoj výsledků dosažených v aplikovaném výzkumu při případné zahraniční spolupráci – ať již jde o aktivity oboru ve Velké Británii, Slovinsku či na Kubě.

Zaslouženou pozornost si ovšem získaly i další referáty a prezentace – ať již šlo o témata etnografická (ak. mal. Zdenka Kuželová), ochranu industriálního dědictví (PhDr. Petra Mertová, Ph. D.), případně upozornění na nové neinvazivní metody průzkumu památkových objektů (prof. Karel Pavelka). Vystoupení Ing. Václava Talicha, Ph.D. na téma Kartografické zdroje jako kulturní dědictví představilo nejen významný a vzorně vedený digitalizační projekt, ale iniciovalo i další zamyšlení nad úlohou základního a aplikovaného výzkumu, případně způsobů adekvátního hodnocení dosažených vědeckých a odborných výsledků.

Všechny přednesené příspěvky zaujaly jak svým obsahem tak i formou – prakticky ve všech případech šlo o přehledně připravené prezentace, povícero s výrazně nadprůměrným grafickým zpracováním. Dle názoru pisatele této zprávy si však pomyslnou palmu vítězství z tohoto fóra (pokud je možno takto uvažovat) odnesl Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. z brněnské Mendelovy univerzity. Referát s názvem Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce byl vynikajícím představením projektu zaměřeného na uchování a péči tradičních českých ovocných odrůd a to v širokém záběru od souvislostí prakticky pěstitelských až k neméně závažným aspektům kulturním a historickým. Poutavý přednes navíc doplnila výstavka některých českých historických jablečných odrůd.

Diskusní setkání je možno hodnotit rozhodně více než pozitivně – mimo seznámení se s právě probíhajícími projekty aplikovaného výzkumu bylo také možností neformální výměny názorů na mnohá témata spojená či spojována s problematikou aplikovaného výzkumu. Stejně potěšující skutečností byla hojná a aktivní účast studentů Fakulty restaurování na jednání diskusního setkání.

Libor Jůn

Fotogalerie: Konference Tvář

Všechny fotografie _DSF5462.JPG _DSF5608.JPG